Podwórka bez uzależnień

Celem głównym niniejszego projektu jest uruchomienie potencjału twórczego, podniesienie aktywności społecznej, oraz pomoc w znalezieniu pozytywnych wzorców życiowych - w tym wzorców zachowań społecznych 30 młodym ludziom, mieszkańcom wsi Lamkowo, Lamkówko i Radosty, w czasie 10 miesięcy.

Celem głównym niniejszego projektu było uruchomienie potencjału twórczego, podniesienie aktywności społecznej, oraz pomoc w znalezieniu pozytywnych wzorców życiowych - w tym wzorców zachowań społecznych 30 młodym ludziom, mieszkańcom wsi Lamkowo, Lamkówko i Radosty, w czasie 10 miesięcy. Powyższy cel osiągnięto dzięki pracy w ramach projektu.

 Cele szczegółowe:

a)stworzenie stałego zespołu środowiskowego do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem – zawiązała się grupa dzieci chętnie uczestniczących w zajęciach projektowych;

b)pomoc młodym ludziom w odnalezieniu własnego miejsca w życiu wolnym od uzależnień – pokazano im sposoby życia bez konieczności zażywania używek;

c)wskazanie dzieciom i młodzieży metod i reguł postępowania, które umożliwiają jednostkom twórczy rozwój bez konieczności sięgania po środki "wspomagające" – wskazano i przećwiczono zasady treningu twórczego myślenia;

d)rozbudowanie u młodych ludzi poczucia własnej wartości oraz samouświadomienia – dzięki uczestnictwu w zajęciach w/w cel osiągnięto;

e)umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych bez "odskoczni" w postaci alkoholu czy środków psychoaktywnych - dzięki uczestnictwu w zajęciach w/w cel osiągnięto;

f)nauka odreagowywania napięć i umiejętność wykorzystania w tym celu technik relaksacyjnych zamiast środków odurzających - dzięki uczestnictwu w zajęciach w/w cel osiągnięto;

g)nauka podejmowania i realizacji zadań bez konieczności sięgania po alkohol czy narkotyki - dzięki uczestnictwu w zajęciach w/w cel osiągnięto.

Zmiany jakościowe dostrzeżono u dzieci w zmianach funkcjonowania przez nie w grupie społeczności uczniowskiej – rozmowy z nauczycielami Niepublicznej Szkoły im. F. Szczepańskiego w Lamkowie.

Zakładane rezultaty:

1.policzalne (twarde)

W wyniku projektu odbyło się:

- 80 dwugodzinnych zajęć treningowych dla 30 osób (w sumie 160 godzin)

- 60 godzinnych sesji indywidualnych

- spotkanie podsumowujące projekt dla 150 osób (ze względu na okres świąteczno-noworoczny przybyło mniej osób niż się spodziewano)

2. jakościowe (miękkie)

W efekcie udziału w projekcie uczestnicy nauczyli się prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśników, pozytywnych zachowań społecznych, reakcji adekwatnych do poziomu natężenia stresu, nastąpiło u nich podniesienie samooceny i samoświadomości oraz wiary we własne możliwości młodych ludzi. Wszystkie te zmiany w efekcie długofalowym przyczynią się widocznie do aktywizacji społeczności Lamkowa, Lamkówka i Radost, a przez to do zmiany jakości życia młodych ludzi i ich rodzin. Poprzez proponowane zajęcia pokazaliśmy młodym ludziom, że można aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, co może być alternatywą dla picia alkoholu i przesiadywania przed telewizorem. Udział w warsztatach i spotkaniu podsumowującym pomógł im poradzić sobie z ich emocjami, nauczy samodzielności, profesjonalnego sposobu podejmowania decyzji co przełoży się na większą dojrzałość psychiczną oraz bardziej prawidłowy rozwój młodych osób. Młodzi ludzie poprzez ciężką pracę w ramach zajęć młodzi nauczyli się wytrwałości, systematyczności, iż może się udać również im i że warto ciężko pracować, by osiągnąć sukces, co, w przyszłości przełoży się bezpośrednio na wyjście z życiowego marazmu, oraz umiejętność podejmowania wyzwań w życiu dorosłym.

 


Galeria zdjęć z projektu ----KLIK----


Powered by JS Network Solutions